본문바로가기 메인메뉴바로가기

Busan Human Library

메인메뉴보기

Cách sử dụng

Cách đăng ký trở thành Human Library

Nếu bạn là người muốn chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm và kiến thức quý báu của bản thân, bạn có thể đăng ký trở thành “Human Book” tại trang web của thư viện.

이미지 크게보기 Xem bất cứ lúc nào (1: Nhóm nhỏ) / Giao tiếp cùng Human Book (Diễn thuyết) / 
Chương trình Human Book của tháng này , Human Book đăng ký sau khi được thẩm định từ Hội đồng thảo luận tuyển chọn Human Book sẽ hoạt động trong các chương trình Xem bất cứ lúc nào, Giao tiếp cùng Human Book và Chương trình Human Book của tháng này.

Human Book đăng ký sau khi được thẩm định từ "Hội đồng thảo luận tuyển chọn Human Book" sẽ hoạt động trong các chương trình Xem bất cứ lúc nào, Giao tiếp cùng Human Book và Chương trình Human Book của tháng này.

※ Chúng tôi mong muốn đón nhận đăng ký trở thành Human Book từ những anh chị sở hữu kiến thức và năng lực đặc biệt. Hoàn toàn không có giới hạn về chủ đề và phạm vi hoạt động của Human Book.

Cách mượn Human Book

Nếu là thành viên của Human Book, bất kỳ ai cũng có thể đăng ký mượn.
Tham khảo danh mục Human Books, chọn Human Book muốn đọc và đăng ký tại website.